خدا کنه با خودش زن نیاره
خدا کنه چادر بیشتر بیارن
سنان بد مست داره میاد
با نیزه تو دست داره میاد
از همه بدتر داره میاد
شمر با خنجر داره میاد
عمه سادات داره میاد
قبله حاجات داره میاد
خدا کنه ر قیه اش نباشه
خدا کنه کسی تشنه اش نباشه
خدا کنه برگرده رباب
کاش که باشه مشکا پر آب
صدای شمشیر داره میاد
بوی غل و زنجیر داره میاد

نوشتن دیدگاه


22 مهر 1393 13:50
127