چه روزها که يک به يک غروب شد نيامدي/ چه گريه ها که در گلو رسوب شد نيامدي...

خليل آتشين سخن، تبر به دوش بت شکن/ خداي ما دوباره سنگ و چوب شد نيامدي...

نوشتن دیدگاه


10 آذر 1393 10:53
127