و چقدر بعید می نماید موجودیت کسی که آرام آرام، بدون درک یک لحظه، در ابدیت انتظار حل می شود...

نوشتن دیدگاه


31 شهریور 1393 15:18
127