محکوميت فاجعه منا:

براي محکوم کردن فاجعه منا و رسيدگي آن توسط سازمان ملل، بايستي نامه ذيل را يک ميليون نفر تأييد کنند. جهت تأييد نامه به آدرس اينترنتي واقع در لينک ذيل برويد:

http://www.petitions24.com/mecca_disaster

نوشتن دیدگاه


15 مهر 1394 17:47
127