ڪربلا بہ رفتن نیست


بہ شدن است( کربلایے شدن)


ڪہ اگر بہ رفتن بود


شـمر هم کربلایے است

نوشتن دیدگاه


08 مهر 1396 23:28
127